Śląskie - nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców na działania inwestycyjne dla RPO na 2017 rok.

Nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców na działania inwestycyjne w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Ogłoszenie naboru- czerwiec 2017.

Planowany nabór- lipiec/sierpień 2017.

Instytucja Pośrednicząca- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Cel działania- Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP

Typy projektów przewidzianych do dofinansowania-

W ramach działania 3.2 realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.

W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Preferencje w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

Maksymalne dofinansowanie - 45 %

Maksymalny poziom dofinansowania - 2 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie- 132 262 417 zł.

Zapraszamy do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.