Podlasie - nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców na działania inwestycyjne dla RPO na 2017 rok.

Nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców na działania inwestycyjne w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

Działanie 1.3 Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach

Ogłoszenie naboru- luty 2017.

Planowany nabór- marzec/kwiecień 2017.

Instytucja pośrednicząca- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Cel działania- Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Wzrostowi konkurencyjności sektora MŚP ma służyć wsparcie szeroko rozumianych innowacji, obejmujących wdrożenie nowych produktów, procesów, sposobów organizacji i marketingu. Interwencja będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorstw wprowadzających rozwiązania innowacyjne

Typy projektów przewidzianych do dofinansowania

1. Wdrażanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.: rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów, dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów, inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Priorytetowym obszarem oddziaływania będą przedsiębiorstwa wykazujące najwyższą konkurencyjność i innowacyjność.

Wspierane będą przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym.

2. Ekoinnowacje rozumiane jako:

   rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,

   inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,

   przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami, 

   innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp., 

   inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,

   działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,

   działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,

   rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

3. Wdrażanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług, w tym np.: rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług, dokonanie zasadniczych zmian w sposobie ich świadczenia, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług. 

4. Inwestycje dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze MŚP

   wdrażanie, rozbudowa i unowocześnienie systemów informatycznych. Wspierane procesy informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych, wspomagać będą bieżącą działalność firm (B2E). Przykładowe projekty to wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności, nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu, stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi;

   operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na TIK (e-biznes) – przez zakup sprzętu, oprogramowania, usług doradczych umożliwiających wprowadzenie nowej e-usługi, wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C), sprzedaż produktów i usług w internecie;

   zastosowanie TIK w rozwoju i poprawie efektywności działalności m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych.

Preferowane będą projekty zgodne z RIS oraz projekty o największym potencjale rozwojowym, dzięki którym osiągnięta będzie możliwie największa wartość dodana inwestycji. Priorytetowym obszarem oddziaływania będą przedsiębiorstwa wykazujące najwyższą konkurencyjność i innowacyjność. Szczególnie preferowane będą przedsięwzięcia przyczyniające się do podjęcia lub zwiększenia eksportu wytwarzanych dóbr czy usług oraz podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzyregionalnym i międzynarodowym.

Maksymalne dofinansowanie- 70 %.

Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych:

  dotacja dla firm produkcyjnych

  pożyczka dla firm usługowych.

      a. Maksymalna kwota pożyczki: 1 mln zł

      b. Maksymalny okres finansowania: 60 miesięcy

      c. Oprocentowanie: 0%, pożyczka udzielana na zasadach de minimis

      d. Okres karencji: brak

Kwota przeznaczona na dofinansowanie - 95 300 000 zł.

Zapraszamy do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.